ป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า และวิธีการซักเสื้อผ้าให้สะอาด

Posted by:

ป้ายสัญลักษณ์ และวิธีการซักเสื้อผ้าให้สะอาด

 จุดประสงค์ของสัญลักษณ์ หรือป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่

 จะบ่งบอกถึงวิธีทำการความสะอาด และการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่ โดยมากสัญลักษณ์มักจะบอกด้วยกัน 2 วิธีคือ การใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ และการใช้คำอธิบายสั้นๆ ที่มีความหมายครอบคลุมในเรื่องนั้น ๆ

1. การใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย มักจะให้เป็นรูปภาพต่างๆ ที่ใช้แทนการทำความสะอาดในเรื่องนั้น ถ้าห้ามใช้วธีใดก็จะใช้เครื่องหมายกากบาทขีดคร่อมทับสัญลักษณะนั้น เช่น

 

หมายถึงซักน้ำอุ่นอุณหภูมิ50c หมายถึง ซักน้ำอุ่น อุณหภูมิ 50c
หมายถึง ใช้สารฟอกขาวคลอรีนได้ หมายถึง ใช้สารฟอกขาวคลอรีนได้
 หมายถึง สามารถรีดเสื้อผ้าได้ หมายถึง สามารถรีดเสื้อผ้าได้
 หมายถึง ซักผ้าในน้ำได้ หมายถึง ซักผ้าในน้ำได้
 หมายถึง สามารถใช้สารซักฟอกขาวได้ หมายถึง สามารถใช้สารซักฟอกขาวได้
หมายถึง การทำให้แห้ง ด้วยการตาก หมายถึง การทำให้แห้ง ด้วยการตาก
 หมายถึง การซักแห้ง หมายถึง การซักแห้ง
หมายถึง ห้ามใช้สารฟอกขาว หมายถึง ห้ามใช้สารฟอกขาว
หมายถึง ห้ามซักน้ำ หมายถึง ห้ามซักน้ำ
หมายถึง ห้ามรีดด้วยความร้อน หมายถึง ห้ามรีดด้วยความร้อน

 

   การใช้สัญลักษณ์แทนคำอธิบายมักมีข้อเสียคือไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจน

  เท่ากับคำอธิบาย เพราะถ้าไมเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ในแต่ละรูปภาพแล้ว ก็จะปฏิบัติทำการซักอย่างไม่ถูกต้อง และอาจเกิดผลเสียได้ แต่ถัาเข้าใจก็จะทำให้ดูง่าย และ ช่วยประหยัดเนื้อที่ในป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี

 

 

2. การใช้คำอธิบายสั้น ๆ ที่มีความหมายครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้

2.1 ชนิดของเส้นใย รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ของเส้นใยที่กลุ่มกันอยู่
2.2 วิธีซักที่ควรใช้ เช่น การซักน้ำ (Launder) การซักแห้ง (Dry clcan) การซักน้ำต้องระบุด้วยว่าซักด้วยมือหรือซักด้วยเครื่อง และผ้าที่ซักด้วยมือบ้างชนิดจะระบุว่าห้ามบิดโดยเฉพาะผ้าที่เกิดรอยยับได้ง่าย
2.3 การซักต้องซักแยกหรือซักรวมกับผ้าชิ้นอื่นๆ ถ้าผ้าสีดกต้องระบุให้แยกซัก
2.4 ควรระบุอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ซัก
2.5 วิธีตากหรือวิธีทำให้แห้ง ต้องระบุว่าตากราว Line dry ตากวางราบ Flat dry หรือใช้เครื่องอบแห้ง Tumble dry
2.6 อุณหภูมิที่ในการซักรีด ถ้าจำเป็นต้องรีดจะระบุอุณหภูมิที่พอเหมาะของการรีดผ้าในชิ้นนั้นๆ และต้องรีดด้านในของเสื้อผ้าชุดนั้นหรือไม่
2.7 ผ้าที่มีการตกแตงพิเศษต้องระบุวิธีการซักให้ชัดเจน เช่น ผ้าที่ตกแต่งกันน้ำ กันไฟ หรือกันเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts