สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ต่างกันอย่างไร

Posted by:

 

สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ต่างกันอย่างไร

 ข้อแตกต่างระหว่าง สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ทั้ง 2 ชนิด ต่างกันอย่างไร

สบู่ถูตัว  วิธีใช้สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง ให้มีประสิทธิภาพ

   การใช้ สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง จะไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เมื่อใช้กับน้ำกระด้าง เพราะเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมในนัำกระด้าง จะรวมตัวกับสบู่ เป็นเกลือสบู่ตัวใหม่ ที่ไม่ละลายน้ำเกิดเป็นไคลสบู่ ซึ่งจะไม่ทำหน้าที่จับเกาะสิ๋งสกปรก การซักล้างด้วยสบู่ในน้ำกระด้างจะทำให้สิ้นเปลืองสบู่มากกวาซักในน้ำอ่อน เสื้อผ้าจะมีสีเทา ไม่ขาวสะอาด เนื่องจากคราบไคลสบู่สีขาวไปจับสิ่งสกปรกบนเสื้อผ้า เวลาซักน้ำจะไม่หลุดออกไปหมดและไม่ละลายน้ำด้วยทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาด   สบู่ถูตัว และ สบู่ซักล้าง   ในประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมสบู่ถูตัว (มอก. 29-2516) และสบู่ซักล้าง (มอก.28-2516) โดยกำหนดว่าสบู่ถูกตัวต้องเกิดจากการทำปฏิกิริยาของต่างกับไขมันหรือกรดไขมันของสัตว์หรือพืช และมีลักษณะเป็นก้อน ปราศจากสิ่งทีเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อร่างกายและระคายเคืองต่อผิวหนัง ฟองดี มีกลิ่นหอม ไม่รวมถึงสบู่ซักล้าง หรือสบู่ชนิดพิเศษอื่นๆสำหรับสบู่ซักล้างตามมาตรฐานของ มอก. กำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นสบู่ซึ่งทำปฎิกิริยาเคมีของด่างและไขมัน หรือกรดไขมันของสัตว์ และหรือพืช มีลักษณะเป็นก้อน  

 

 ตารางคุณลักษณะ ที่ต้องการของสบู่ถูตัว กับสบู่ซักล้าง (คิดเป็นร้อยละของน้ำหนัก)

    คุณลักษณะ           ส่วนประกอบของ    สบู่ถูตัว (% ของน้ำหนัก)    

   ส่วนประกอบของ สบู่ซักล้าง     

ความชื้น (Moisture)        ไม่มากว่า 16   ไม่มากว่า 30
ไขมันทั้งหมด (Total fattymatter)                   ไม่มากว่า 75           ไม่มากว่า 62
ด่าง (Free caustic alkali as NaOH)                ไม่มากว่า 0.1           ไม่มากว่า 0.2
เกลือ (NaCI)                ไม่มากว่า 1.0           ไม่มากว่า 2.0
สารที่ไม่ละลายในอัลกอฮอล์                ไม่มากว่า 3.0           ไม่มากว่า 10

 จากตารางเปรียบเทียบส่วนประกอบของสบู่ทั้ง 2 ชนิด จะเห็นได้ว่า สบู่ถูตัว แตกต่างจาก สบู่ซักล้าง  โดยเฉพาะความชื่น ไขมัน ต่างและสารที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ สบู่ซักล้างมีปริมาณความชื้นมาก แต่มีปริมาณไขมันน้อย สบู่ถูดัวจะต้องมีปริมาณของต่างและสารที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์น้อย เพราะจะไม่เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังได้

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author: