ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า และคำแนะนำในการดูแลซักผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่

Posted by:

 

ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า และคำแนะนำในการดูแลซักผ้าให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่

      ความหมายของป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า จากป้ายบนสิ่งทอต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านดูแล และทำความสะอาดผ้า Care Lables ให้ถูกวิธี จนผ้าของท่านขาว และดูสะอาดหมดจดเหมือนใหม่ หลากหลายคำแนะนำ และ ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้าบนป้ายผ้า ที่ควรศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และอาจเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยเราให้เจริญ ก้าวหน้าทันนานาประเทศ
ในประเทศเรายังนั้นไม่มีกฎบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดป้ายบอกการทำความสะอาด ที่มาที่ไปของ สาเหตุ นี้เพราะอะไรลองติดตามดูนะคะ

ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า

  

 

คำแนะนำบนป้าย   

คำอธิบาย ป้ายสัญลักษณ์ เสื้อผ้า

 Machine wash  การซักฟอกขาวทำให้แห้ง และรีดโดยผู้ใช้สามารถทำได้เอง และรวมถึงการซักแห้งที่ร้านด้วย
 Home launder only  สามารถใช้วิธีการซักผ้า ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในหัวข้อข้างบน แต่ไม่ใช่ที่ทำเป็นการค้า
 No chlorine Bleach  ไม่ให้ซักผ้าด้วยสารฟอกขาวคลอรีน อาจใช้น้ำยาหรือ สารฟอกขาวออกซิเจนได้
 Cold wash  ซักด้วยน้ำธรรมดา หรือตั้งโปรแกรมการซักด้วยน้ำธรรมดา
 Cold rinse  Warm wash  Warm rinse  ซักด้วยน้ำอุ่นหรือ ตั้งโปรแกรมการซักด้วยน้ำอุ่น
 Hot wash  ใช้น้ำร้อนซักหรือตั้งโปรแกรมการซักด้วยน้ำรัอน
 No spin  นำผ้าออกจากเครื่องซักก่อน การหมุนเครื่องครั้งสุดท้าย
 Dellcate cycle  Gentle cycle  ซักด้วยเครื่องที่ตั้งโปรแกรมได้ตามต้องการ ไม่ใช้ซักด้วยมือ
 Durable press cycle  ซักด้วยเครื่องที่ตั้งโปรแกรมได้ ไม่รวมการซักน้ำอุ่น
 Permanent press cycle  ซักน้ำธรรมชาติและการร่นระยะสั้น
 Wash separately  แยกซักต่างหากหรือรักกับผ้าสีเดียวกัน (ระวังผ้าสีตก)
 Hand wash   ซักด้วยมือในน้ำธรรมดาอาจมีการฟอกขาว หรืออาจจะเป็นการใช้น้ำยาซักแห้ง
 Hand wash only  ซักด้วยมือ ไม่รวมการซักแห้ง
 Hand wash separately  ซักด้วยมือ แยกซักต่างหากระวังสีตก
 NO Bleach  ห้ามใช้สารฟอกขาว
 Damp wipe  ทำความสะอาดผิวผ้าโดยทำให้เปียกชื้นหรือเช็ดด้วยฟองน้ำ
 Tumble dry  ทำให้แห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งที่ตั้งโปรแกรมให้มีอุณหภูมิร้อนมาก ปานกลาง และ ร้อนต่ำ
 Tumble dry  ทำให้แห้งโดยใช้เครื่องอบแห้ง แต่ไม่มีโปรแกรม
 Remove promptly  ควบคุมความร้อน เครื่องจะหยุดทำงาน เมื่ออบผ้าแห้ง
 Drip dry  แขวนทั้งเปียก และปล่อยให้แห้งไม่ต้องบิด
 Line dry  แขวนตากกับราว
 NO wring, No twist  บีบน้ำออก ห้ามบิด วางตากกับพื้นราบ จัดรูปทรงเสื้อให้เข้ารูป
 Dry flat  ตากกับพื้นราบ
 Block dry  จัดขนาดและรูปแบบเดิมไว้ และทำโห้แห้ง
Cool lron รีดด้วยความร้อนต่ำ (lowest)
Warm lron รีดด้วยความร้อนปานกลาง (Medium)
Hot lron รีดด้วยความร้อนสูง (Hot)
Do not lron ไม่ต้องรีด
Steam lron รีดด้วยเตารีดไอน้ำ
lron  damp ทำให้ผ้าชื้นก่อนรีด
Dry clean only ต้องใช้วิธีซักแห้งอย่างเดียว จะซักด้วยตัวเองก็ไดั
Professionally dry clean only ต้องใช้วิธีการซักแห้งที่ร้าน ห้ามซักแห้งด้วยตัวเอง
No dry clean ให้ดูแลรักษาผ้าตามคำแนะนำ ห้ามใช้น้ำยาซักแห้ง

     ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกวิธีทำความสะอาด และดูแลรักษาผ้าวิธีใดก็ตามจะเกิดประโยชน์

ความหมายป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้นั้นเห็นความสำคัญ และสนใจปฏิบัติตามคำอธิบาย เข้าใจถึงสัญลักษณะต่างๆ แต่ถ้าไม่ให้ความสนใจกับ ป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า ป้ายเล็กๆ ที่ติดมากับผ้านั้นหรือเกิดความรำคาญขณะสวมใส่ แล้วตัดทิ้งไปก็จะทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ไป สินค้าประเภทที่ผลิต    จากสิ่งทอต่างๆ ที่ใช้ทำเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ ภายในประเทศไทย มีน้อยรายที่จะมีป้ายบอกวิธีทำความสะอาด และดูแลรักษา นั้นเป็น เพราะประเทศเรายังไม่มีกฎบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดป้ายบอกการทำความสะอาด และดูแลรักษาผ้า Care Lables แต่ก็มีสินค้า เสื้อผ้า บางประเภท เช่น ชุดชั้นในสตรีที่โรงงานในประเทศไทย เป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศ สินค้านำเข้า และ สินค้าส่งออก ที่ผลิตส่งจำหน่ายต่างประเทศแต่ไม่ได้มาตรฐาน ก็นำกลับมาจำหน่ายในประเทศอีกครั้ง    สินค้าทั้ง 3 ป่ระเภทจะมีป้ายบอกวิธีทำความสะอาด และดูแลรักษาผ้าติดไว้โดยมีกฎบังคับเพื่อให้สินค้าได้มุาตรฐาน ผู้ผลิตจึงต้องปฏิบัติตาม     การผลิตสินค้าในประเทศไทย ผู้ผลิตเห็นว่าผู้ใช้ไม่มีความรู้ ไม่สนใจในเรื่องนี้จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้น้อยลง และเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีข้อกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่ ควรให้ความสนใจศึกษาหาความรู้เบื้องต้นในเรื่องผ้าและเส้นใยรวมทั้งการดูแลรักษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จะได้เพิ่มโอกาสในการใช้สิทธิ์ของตนเองเช่นเดียวกับประชาชนในประเทศที่เจริญแล้ว โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทุกคนต้องการ สินค้าที่ดีมีมาตรฐาน มีข้อมูลในการทำความสะอาด และดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทุกชนิดที่ผลิตขึ้นมาภายในประเทศ จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ผู้ผลิตก็จะต้องพยายามผลิตสินค้าทีมีมาตรฐานขึ้นมาตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ มิฉะนั้นสินค้าที่ผลิตออกมาจำหน่ายจะไม่สามารถจำหน่ายได้  และ จะได้ช่วยรัฐบาลสามารถออกกฎบังคับ ป้ายสัญลักษณ์เสื้อผ้า เพื่อให้สินค้านั้นมีมาตรฐานทัดเทียมประเทศอื่นๆ ด้วย  

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts