ป้ายคอเสื้อบอกวิธีซักผ้าให้ขาวเหมือนใหม่

Posted by:


ป้ายคอเสื้อบอกวิธีทำความสะอาด ซักผ้าให้ขาวเหมือนใหม่

ป้ายเสื้อวิธีซักผ้าให้ขาวเหมือนใหม่

ป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้า Care Labels หมายถึง ป้ายที่มีติดมากับ ผ้าและเสื้อสำเร็จรูป จะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์หรือคำอธิบายสั้นๆ ที่ใช้สื่อความหมายในการทำความสะอาด และดูแลรักษาเสื้อผ้าเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามชนิดของผ้านั้นๆ การดูแลทำความสะอาดซักผ้าให้ขาว นั้นเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบจะต้องทำ ถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง ผ้าและเส้นใยอยู่บ้างก็จะช่วยให้เลือกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีความรู้เลยก็จะทำตามความเคยชินหรือตามการบอกเล่ากันมา ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจจะเกิดผลเสียต่อเสื้อผ้าได้

ปัจจุบันเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับความนิยมสูง เพราะสะดวกรวดเร็ว การดูและรักษาก็เป็นเรื่องง่าย ส่วนเรื่องราคา และฝีมือก็อยู่ในระดับที่พอหาซื้อให้ได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านตัดเสื้อ ผู้ที่นิยมใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปควรมีความรู้เรื่องป้ายบอกวิธีทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เสื้อผ้าจะได้มีอายุการใช้งานที่ทนทานไม่เสื่อมสภาพไปเร็วกว่ากำหนด หลายคนคงถามว่าควรมีความรู้เรืองป้ายบอกวิธีทำความสะอาด และดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ หรือไม่เพราะแต่เดิมก็ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องดูป้ายบอกการทำความสะอาดขอให้มีน้ำ สบู่หรือผงซักฟอกก็ซักได้แล้ว ถ้าจะให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้าปฏิบัติได้ถูกต้องก็ควรดูป้ายบอกวิธีทำความสะอาดที่ติดมากับเสึ้อผ้าชิ้นนั้นๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งในขั้นตอนการซัก ตาก รีด เพราะแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติต่อผ้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น ผ้าสีตกต้องแยกซักต่างหาก เสื้อผ้าที่ห้ามแขวนตากจะทำให้ยึดเสียรูปทรง
เป็นต้น

 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ร้ายแรงก็จริง แต่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียทีละเล็กทีละน้อยและทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็น การมีความรู้เรื่องป้ายบอก
วิธีทำความสะอาด และดูแลรักษาเสื้อผ้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ประจำในครัวเรือนอย่างถูกต้องจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้วิธีหนึ่ง

    ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น เป็นต้น ได้ออกกฎบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าจากสิ่งทอทุกประเภทที่ผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดจะต้องมีป้ายบอกวิธีดูแลรักษาผ้า ติดอยู่กับสินค้านั้นๆ ในส่วนที่ ผู้ซื้อสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น คอเสื้อ ตะเข็บข้างเสื้อกางเกง ชายผ้าปูที่นอน เป็นต้น จนในปี ค.ศ. 1972

   สหรัฐอเมริกาได้มีหน่วยงานชื่อ Federal Trade Commission โดยกำหนดกฎบังคับว่า เสื้อผ้าสำเร็จรูปและสื่อที่มีราคาไม่ต่ำกวา 3 ดอลล่าร์ และซักทำความสะอาดได้ ต้องมีคำอธิบาย การดูแลรักษาเย็บติดกับตัวเสื้อหรือสิ่งทอนั้นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้จำหน่ายผ้าเป็นชิ้นด้วย

น้ำยาซักผ้า และ อุปกรณ์เปิดร้านซักรีด

comments

0

About the Author:

  Related Posts